پروانه ساخت کیت تک محلوله سیتولوژی فاز مایع با برند PAP-PREP

پروانه ساخت کیت تک محلوله سیتولوژی فاز مایع با برند PAP-PREP

تولید شده در شرکت ایلیا تک کیمیا سهند

به شناسه ملی 14004802255

در گروه تخصصی Hematology Histology Cytology

با نام تجاری Pap-Prep (پاپ-پرپ)

 

پروانه ساخت کیت سیتولوژی فاز مایع تک محلوله

پروانه ساخت کیت سیتولوژی فاز مایع تک محلوله