پروسه آماده سازی ، سنتز و بسته بندی Pap-Prep (پاپ-پرپ)

پروسه تولید
تامین مواد اولیه
تامین مواد اولیه

در ابتدا خرید مواد اولیه از شركتهای تولید کننده مواد شیمیایی صورت می گیرد.

آماده سازی مواد اولیه برپایه شیمی سبز
آماده سازی مواد اولیه برپایه شیمی سبز

سنتز مواد اولیه مورد نیاز از منابع داخلی بر اساس شیمی سبز صورت میگیرد تا سپس تعیین درصد خلوص مواد سنتز شده انجام شود. درصد خلوص با كمك روش های مرسوم نظیر كنترل خواص فیزیكی (شامل: شكل ، رنگ ، بو ، حلالیت و  نقطه ذوب) و كنترل دستگاهی مطابق فارماکوپه های USP و BP انجام میگیرد.

رعایت نکات ایمنی و آسپسی در تولید
رعایت نکات ایمنی و آسپسی در تولید

استفاده از دستكش لاتكس ، ماسك ، كلاه و روپوش سفید در حین اجرای هریك از مراحل كار الزامی است.

ترکیب و سنتز Pap-Prep
ترکیب و سنتز Pap-Prep

سنتز و فرمولاسیون مواد بر اساس پروتكلی علمی و اختصاصی شركت، انجام میگردد.

فیلتراسیون و بسته بندی
فیلتراسیون و بسته بندی

فیلتراسیون و پر كردن محلول در ظروف كاملا تمیز و ضدعفونی شده در محیط كاملا بهداشتی انجام میگیرد.

پروسه تولید Pap-Prep
سنتز علمی PapPrep